Feedback View

Displaying 1 - 50 of 441
ޓްރެއިނިންގް1. ޖުމްލަކޮށް ސެޝަން/ސެޝަންތަކާމެދު ދެކެވުނު ގޮތް2. ބުނެދިނުމުގައި އަދި ކިޔާދިނުމުގައި ހުރި ފަސޭހަކަން3. ކަންކަން އޮޅުންފިލައިގެން ދިޔަ މިންވަރު4. ޓްރޭނިންގް ގައި ލިބުނު މައިލޫމާތުގެ ބޭނުންތެރިކަން5. މިފަދަ އިތުރު ތަމްރީންތަކެއް ބޭނުންވާ މިންވަރު6. އަމަލީ ގޮތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ޓޮރެއިނިންގް ތިމާއާ ގުޅޭތޯޕްރޮގްރާމާއިބެހޭނަން
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
vara-rangalhu
vara-rangalhu
vara-rangalhu
ރީމާ އިބްރާހިމް
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
vara-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
vara-rangalhu
vara-rangalhu
vara-rangalhu
މަސްހޫދާ ހަސަން
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
rangalhu
rangalhu
vara-rangalhu
އައިމިނަތު ސަމްރަތު
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
vara-rangalhu
vara-rangalhu
vara-rangalhu
ހައުލާ އަލީ
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
ފާތުމަތު ރާފިއާ
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
dhera
dhera
dhera
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
vara-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
vara-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
vara-rangalhu
vara-rangalhu
vara-rangalhu
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
vara-rangalhu
vara-rangalhu
އަޒުފީނާ އަބްދުއް ސަމަދު
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
vara-rangalhu
vara-rangalhu
ހުސެއިން ސިރާޖް
maaifu-peyratis-roraa-lh-naaifaru
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
ރާޙަތު
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
vara-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhaaige-vare
vara-rangalhu
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
vara-rangalhu
rangalhu
vara-rangalhu
އައިޝަތު އިބްރާހިމް
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
rangalhu
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
vara-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
އައިޝަތި ޝިހާވާ
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
އައިޝަތު ޝާދިޔާ
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
vara-rangalhu
ޒިއާވާ މުހައްމަދު
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
vara-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
vara-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
އާމިނަތު އަޙްމަދު
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
vara-rangalhu
vara-rangalhu
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
މަރިޔަމް އިލްމާ
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
މުއިމިނާ އިސްޙާގް
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
vara-rangalhu
rangalhu
vara-rangalhu
އާމިނަތު އަންވަރީ
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
vara-rangalhu
rangalhu
vara-rangalhu
އައިޝަތު ދުސޫމާ
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
vara-rangalhu
vara-rangalhu
އައިޝަތު އާރިފާ
maaifu-peyratis-roraa-lh-naaifaru
vara-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhaaige-vare
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
vara-rangalhu
vara-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
ޝީރީން އިބްރާހީމް
keaarteykar-vene-pororaa-kudakudhige-hiyaa-1-aotoabar-31-novebar-2017
vara-rangalhu
vara-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
maaifu-peyreti-aediaukeysha-n-kendhikulhudhoo-23-25-janavaree-2020
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
vara-beynu
aaa
މިހާތަނަށް ބައިވެރިވި އެންމެ ފައިދާ ހުރި މައުލޫމާތު ލިބުނު ވޯކްޝޮޕް ހުރިހާ ތަމްރީނު ތަކެއް ދިޔައީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ކޮށް ދެންވެސް ވަރަށް އަވަހަށް މިފަދަ އެހެން ވޯކްޝޮޕެއް ވަރަށް އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި ބާއްވައި ދެއްވާނެ ކަމަށް ޔަގީންކުރަން
ސާމިޔާ އާދަމް
maaifu-peyreti-aediaukeysha-n-kendhikulhudhoo-23-25-janavaree-2020
vara-rangalhu
vara-rangalhu
vara-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
beynu
aaa
ތަމްރީންގައި ބައިވެރިވެވުނީތީ ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހުން ލިބިއްޖެއެވެ. އަދި ދިރިއުޅުމުގައި ރަނގަޅު ކުރަންވީ ވަރަށް މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ގަބޫލް ކުރެވިއްޖެއެވެ. އަދި ދިރިއުޅުމުގާ މިކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ހިތްވަރު ލިބިއްޖެއެވެ.
އައިޝަތު ޝީޒާ
maaifu-peyreti-aediaukeysha-n-kendhikulhudhoo-23-25-janavaree-2020
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
vara-beynu
aaa
ތަމްރީނަކީ ވަރށް ފުރިހަމަ ތަމްރީނުތަކެއް މިކަމަށްފަހު ވަރަށް ބައިވަރު ކަންކަން ބަދަލް ކުރަން ނިންމައިފިން. ތަމޮރީން ކުރިއަށް ދިޔައިރު ދެރަވެ ރޮވޭ ކަންކަމާވެސް ވަނީ ދިމާވެފައެވެ. މިއީ ހަމައިހްސާސް ތަކާއި ކުޅެލިވަރުގަދަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ
ފާތިމަތު ރައިފާ
maaifu-peyreti-aediaukeysha-n-kendhikulhudhoo-23-25-janavaree-2020
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
vara-beynu
aaa
މި ޕްރޮގްރާމްގެ ސަބަބުން ވަރަށް ރަނގަޅު މައުލޫމާތު ތަކެއް ލިބި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ކަންތައްތައް ކުރަންޖެޙޭ ރަނގަޅު ގޮތްތައް ދަސްވެގެން ދިޔަ ދަރިންނަކީ މަންމައިން ބޭނުންވާ ގޮތައް ބައްޓަން ކުރެވޭނޭ ކުދިންތަކެއް ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބިގެން ދިޔައެވެ.
maaifu-peyreti-aediaukeysha-n-kendhikulhudhoo-23-25-janavaree-2020
vara-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
vara-rangalhu
vara-rangalhu
vara-beynu
aaa
ވަރަށް ރަނގަޅު ވަރަށް ބޭނުންތެރި މައުލޫމާތު ތަކެއް ލިބުނު އަދިވެސް ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރިކަން އެނގިއްޖެ އަހަރަމެންނަށް ކަންކަން މިކުރެވުނީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ނޫންކަން މި ޕްރޮގްރާމުން އެނގިގެންދިޔަ
ބަޝީރާ އިބްރާހިމް
maaifu-peyreti-aediaukeysha-n-kendhikulhudhoo-23-25-janavaree-2020
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
vara-rangalhu
vara-rangalhu
vara-rangalhu
vara-beynu
aaa
ތަމްރީނު ވަރަށް ރަނގަޅު. އެކަމަކު ހިތުގައި ވަރަށް ބައިވަރު ސުވާލު ތަކުގެ ޖަވާބު ބޭނުންވޭ. އަސްލު މި ޕްރޮގްރާމުން ދިރިއުޅުމުގެ އިތުރައް އާފިޔަވަޅު ތަކެއް އެޅުމަށް ހިތްވަރު ލިބިއްޖެ. ދިރިއުޅުމަށް އާބަދަލެއް ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ ސަރ
އައިޝަތު އަޒްރާ
maaifu-peyreti-aediaukeysha-n-kendhikulhudhoo-23-25-janavaree-2020
vara-rangalhu
vara-rangalhu
vara-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
beynu
aaa
މި ތަމްރީނުން ވަރަށް ބޭނުންތެރި މައުލޫމާތު ލިބި. ދިރިއުޅުމުގެ ކަތި ފިޔަވަޅުތައް ބަދަލު ކުރުމުގެ ހިތްވަރު ލި އަދި ކަންކަމާ ކުރިމަތިލުމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރަެށް ލިބުނެވެ. އަދި ނޭނގި ކުރެވުނު ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމުގެ ރަނގަޅު ގޮތް އެނގިގެން ދިޔައެވެ. އެދެނީ މިއަށް ވުރެންވެސް އިފެކްޓިވް އެހެން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން
މަރިޔަމް ސެނާ
maaifu-peyreti-aediaukeysha-n-kendhikulhudhoo-23-25-janavaree-2020
vara-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
aaadhayaa-hilaafa-rangalhu
vara-beynu
aaa
މި ތަމޮރީނަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބިދިން ވޯކްޝޮޕެއް. ރަޝީދު ސަރ ތަޖުރިބާ ގިނަކަމާއި ދުލުގެ ފަރިތަކަން ފާހަގަކޮއްލަން. މިފަދަ އެހެން ތަމޮރީނު ޕްރޮގްރާމެއްގައި އަދިވެސް އެއްފަހަރު ބައްދަލުވާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރަމެވެ. ވަރަށް ބައިވަރު ތަފާތު އުކުޅުތަކެއް ދަސްވެގްން ދިޔް ޕްރޮގްރާމެއް. އުއްމީދަކީ ހަމަތިޔަދެއްވި މައުލޫމާތުތައް އަމަލީގޮތުން ބޭނުން ކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންގެ ކުރިމަގު އުޖާލާ ވެގެންދާނެކަމަށް
ޙައްވާ ޒީނާ
maaifu-peyreti-aediaukeysha-n-kendhikulhudhoo-23-25-janavaree-2020
vara-rangalhu
vara-rangalhu
vara-rangalhu
vara-rangalhu
vara-beynu
aaa
މިސެޝަން ތަކުން އަޅުގަނޑައް ނުލިބިހުރި ވަރަށް ބޭނުން މުހިންމު މައުލޫމާތު ތަކެއް ލިބިގެން ހިނގައްޖެއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ތިޔަފަރާތްތަކަށް ވަރަށް އިހްލާސްތެރިކަމާއިއެކު ޝުކުރުވެރިވަމެވެ. ބައެއް މައުލޫމާތު ތަކަކީ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް އާ މައުލޫމާތު ތަކެކެވެ. މައިލޫމާތު ދެމުން ދިޔައިރު ހިތުގައި ގިނަ ސުވާލުތަކެއް އުފެދުނު ނަމަވެސް އެހުރިހާ ސުވާލުތަކަކަށް ވެސް ޖަވާބު ލިބިގެން ހިގައްޖެއެވެ.އިރާދުކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުގެ ހަޔާތައް ވަރަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް މި ވޯކްޝޮޕުން ލިބިގެން ހިނގައްޖެއެވެ
އާއިޝަތު މުހައްމަދު
Displaying 1 - 50 of 441
Call Now ButtonLet's Talk